Chúng tôi bảo mật mọi thông tin của khách hàng, không để lộ các thông tin nhạy cảm ra ngoài.

Chúng tôi sử dụng thông tin của khách hàng để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất mà không làm ảnh hưởng đến khách hàng